Про журнал

Галузь та проблематика

Мета видання: розвиток медичних наук і фармації та їх інтеграція у світовий науковий простір.

Завдання видання:

-          публікація науково-практичних матеріалів високої якості в усіх галузях медицини та фармації;

-          висвітлення результатів наукових досліджень як вітчизняних так і закордонних спеціалістів в галузі медицини та фармації;

-          забезпечення офіційного визнання наукових публікацій:

-          опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачем наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вченого звання;

-          врахування публікацій при оцінюванні результатів науково-практичної діяльності працівників закладів вищої освіти і наукових установ та лікувально-профілактичних установ МОЗ України.

Процес рецензування

Редакційна колегія збірника приймає наукові статті (у паперовому та електронному вигляді), що відповідають вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання, на які є дві рецензії і які раніше ніде не друкувалися. До рецензування можуть залучатися члени редакційної колегії збірника. Вимоги до підготовки наукових статей друкуються в кожному випуску збірника.

Рецензент оцінює достатність розкриття актуальності теми статті; обґрунтування зв’язку проблеми, поставленої у статті, з важливими науковими чи практичними завданнями; повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми; обґрунтування отриманих наукових результатів; наукові висновки та їх відповідність меті статті; перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Також рецензент оцінює знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, особливості мови та стилю автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового і літературного редагування тощо).

Рецензія має містити конкретні висновки про доцільність публікації статті із зазначенням основних недоліків (якщо такі є). Рецензент робить один із таких висновків:

-          – стаття рекомендується до публікації в авторському варіанті;

-          – стаття рекомендується до публікації після доопрацювання та врахування зазначених недоліків;

-          – відхилити публікацію статті з огляду на певні причини.

За умови позитивної рецензії рецензент ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Затверджена до публікації стаття опрацьовується технічним і літературним редакторами. Незначні виправлення стилістичного, орфографічного, технічного характеру, які не впливають на зміст статті, редактори вносять без узгодження з автором. За потреби або за бажанням автора виправлені рукописи схвалюються ним.

Відповідальність за порушення авторських прав і недодержання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій та науково-практичний рівень статті несуть автор і рецензент.

У разі відмови в публікації матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.

Оригінали статей і рецензії зберігаються в редакції журналу упродовж трьох років.

Після прийняття остаточного рішення про публікацію статей та зміст чергового номера збірника відповідальний секретар надсилає матеріали до видавництва (на підставі заздалегідь укладеного договору). Після перевірки макета збірника літературним редактором головний редактор (заступник головного редактора) або за його вказівкою відповідальний секретар підписує його до друку заздалегідь визначеним накладом.

Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Редакція наукового журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової медичної науки.

Відповідальність головного редактора:

Приймає рішення про публікацію статті, керуючись рішенням редакційної колегії, рецензентів та відповідального за перевірку матеріалів на антиплагіат, в основі яких лежить політика Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE).

Забезпечує конфіденційність, оперуючи інформацією про зміст наданих матеріалів лише в межах редакційної колегії, рецензентів, автора та видавця.

Вирішує (за наявності) конфліктні ситуації етичного характеру.

Зберігає оригінали рецензій протягом 3 років.

Ухвалює рішення щодо ретракції та відмови у публікації статті, в якій порушено авторські права або загальноприйняті норми наукової етики.

Відповідальність членів редакційної колегії:

Несе відповідальність за видання.

Зберігають у таємниці всю інформацію, отриману під час рецензування поданої статті. Обговорення може здійснюватися лише особами, уповноваженими головним редактором.

Відповідають за рішення публікації прийнятих до розгляду статей, виходячи із наукової цінності наданих матеріалів.

Визначають відповідність поданих матеріалів профілю видання, вимогам щодо оформлення і направляють на рецензування (доктору або кандидату наук). Можуть повернути статтю на доопрацювання за умови часткового невиконання вимог щодо її змістового наповнення та оформлення. Значна некоректність в оформленні може бути причиною неприйняття статті до публікації.

За умови виявлення самоплагіату більш, ніж 15% редакція залишає за собою право відмовити у публікуванні наданої статті.

Залишає за собою право залучити до рецензування незалежних рецензентів.

Відповідальність рецензента:

Здійснює об’єктивну оцінку матеріалів статті, переконливо її аргументує.

Здійснює двостороннє анонімне рецензування наданих рукописів, в результаті чого приймає рішення про допуск до публікування.

Виконує рецензування статей в часових рамках, визначених редакцією (2 тижні). Проте редакційна колегія може корегувати терміни рецензування, враховуючи суб’єктивні умови кожного конкретного випадку (за умови обов’язкового дотримання якості рецензування).

Не використовує ідеї або частини змісту поданих матеріалів на рецензування у власних публікаціях без письмової згоди автора або відповідного посилання після опублікування останніх.

За умови позитивної рецензії ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Якщо при загальній позитивній оцінці у рецензента є зауваження, стаття вважається умовно допущеною до друку, але такою, що потребує доопрацювання (доопрацьована статті повторно відсилається на рецензію). За згодою автора і редакційної колегії зауваження можуть бути невиправлені, але в такому випадку редакція залишає за собою право опублікувати такі зауваження як коментарі до статті (за автором залишається право офіційної відповіді на них).

Має право відмовити у рекомендації до друку. В такому випадку стаття не розглядається вдруге.

Відповідальність автора:

Гарантує, що надіслані для публікації матеріали є оригінальними і не містять плагіату (в тому числі самоплагіат); також, не розглядаються редакцією іншого видання та не були опубліковані раніше (в тому числі іншими мовами).

Несе відповідальність за достовірність фактів, посилань, цитат та перекладу.

Забезпечує відображення в авторському колективі статті всіх осіб, які зробили значний внесок у роботу.

Дотримується норм законодавства щодо захисту авторських прав.

Залишає за собою авторство статті і передає виданню право першої публікації під ліцензію Creative Commons 4.0 Міжнародна.

Якщо стаття публікується в рамках участі у проекті, гранді та т.ін. в ній має бути зазначена дана інформація.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина» є фаховим виданням, в якому друкуються наукові статті з різних галузей медицини з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та його інтеграції у світовий науковий простір, якісної публічної комунікації вчених, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот. Публікуються  основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань. Збірник наукових праць видається згідно Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації за № 7972, серія КВ від 9.10.2003 року, видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Збірник наукових праць заснований у 1993 році Ужгородським державним університетом Міністерства науки і освіти України. Це були важкі роки становлення молодої Української держави, які боляче торкнулися як закладів практичної охорони здоров’я,  так і вищої медичної освіти. Припинився випуск багатьох медичних журналів, а інші наукові журнали друкувались із запізненням. Виникли значні труднощі в публікації матеріалів дисертаційних робіт, а це не сприяло підготовці науково-педагогічних кадрів. Таке рішення ректора університету, професора Сливки В.Ю. було одностайно схвалене професорсько-викладацьким складом університету.

Важливою подією стала Постанова президії ВАК України про включення «Наукового вісника Ужгородського університету», серії «Медицина» до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 1997, № 4, с. 33). Тобто збірник наукових праць став фаховим. У 1999 році ВАК України під час перегляду переліку фахових видань підтвердив своє рішення щодо нашого збірника (Бюлетень ВАК України, 1999, № 4, с. 55), видання перереєстровано в 2009 і 2014 роках – Постанова Президії ВАК України  № 05/2 від 27.05.2009 року; додаток до Наказу МОН України № 1279 від 6.11.2014 року. Це дало новий поштовх для розвитку журналу, підвищення якості публікацій, спонукало редакційну колегію до більшої вимогливості та відповідальності.

У 2016 році Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив фаховий збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина» до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2415-8127 (Print). Засновник і видавець – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

       Зараз правила для авторів збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина» розроблено до вимог наказу Міністерства освіти і науки України за № 32 від 15.01.2018 року.

У роботі редакційної колегії нашого збірника наукових праць беруть участь відомі вчені і фахівці – хірурги, терапевти, акушер-гінекологи, морфологи, біохіміки, фізіологи, фармацевти з різних регіонів України та зарубіжжя.

Мета нашого видання полягає не тільки в публікації результатів досліджень науковців, але й у знайомстві лікарів закладів охорони здоров’я із сучасними досягненнями медичної науки і практичними рекомендаціями.

 

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, площа Народна, 1.

Тел. секретаря редколегії: +380509135074 

E-mail:  (для рукописів):  visnikuznu@gmail.com